Regulamin serwisu Umia.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem.

Regulamin usług Umia.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem, aby korzystać z naszych usług należy go zaakceptować:

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.), stanowi integralna część umowy o świadczenie usług hostingowych, zawartej między Usługodawcą CENTIB sp. z o. o. z siedzibą w Pińczowie, ul. Zachodnia 7 / b-104, 28-400 Pińczów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001059308, NIP: 6621826828, REGON: 526438717, kapitał zakładowy 5000,00 zł, a Usługobiorcą.
 2. Regulamin określa zasady świadczenie usług hostingowych, przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, a także prawa i obowiązki stron umowy.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. W celu zawarcia umowy, Usługobiorca musi wypełnić formularz udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej www.umia.pl/register.php oraz zaakceptować niniejszy regulamin.
 2. Informacje o zamówieniu Usługobiorca otrzyma na podany przy rejestracji adres email.
 3. Po wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu regulaminu automatycznie zostaje założone konto Usługobiorcy na 14 dniowy okres testowy.
 4. Usługodawca po zamówieniu usługi, wystawi fakturę proforma, którą wyśle na adres email Usługobiorcy. Po uiszczeniu należności Usługobiorca otrzyma fakturę VAT.
 5. Po upływie okresu testowego, jeżeli opłata za usługę nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy, konto Usługobiorcy zostanie zablokowane, aby odblokować konto, Usługobiorca powinien dokonać płatności za Usługę, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.umia.pl, na rachunek bankowy Usługodawcy.
 6. Usługodawca usunie konto Usługobiorcy, jeżeli w terminie 14 dni od dnia upływu okresu testowego, opłata za usługę nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 3 Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Usługodawcę.
 2. Zakres świadczonych usług, tj. limit pojemności, limit transferu danych oraz limit obciążenia procesora, zależny jest od wybranego przez Usługobiorcę pakietu, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Usługodawcę.
 3. Zawierając umowę Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.), w celu realizacji umowy.
 4. Przed wygaśnięciem umowy Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o możliwości jej przedłużenia, a także o obowiązującym cenniku za oferowaną usługę.
 5. Po wygaśnięciu albo wypowiedzeniu umowy konto Usługobiorcy zostanie zablokowane. Po upływie miesiąca od wygaśnięcia albo wypowiedzenia umowy konto Usługobiorcy zostanie usunięte.
 6. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o wszelkich zmianach regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem, wysyłając informację wraz z nowym regulaminem na adres email. Usługobiorca w przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę regulaminu, powinien wypowiedzieć umowę.

§ 4 Wypowiedzenie umowy

 1. Stronom umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, z zastrzeżeniem 14 dniowego terminu od dnia dostarczenia wypowiedzenia drugiej stronie.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę wysyłając email na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania wniesionej przez niego opłaty.
 4. Usługobiorcy przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystaną usługę, w przypadku:
  1) Wypowiedzenia umowy, na skutek okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 6,
  2) Wypowiedzenia umowy, w związku z niedotrzymaniem przez Usługodawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, zatrzymując wniesioną opłatę.

§ 5 Obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia ciągły, bezawaryjny dostęp serwerów w sieci, na poziomie nie niższym niż 99,8% w skali roku.
 2. Awarią jest niepoprawne działania systemu lub jego niedziałanie wynikające z winy Usługodawcy. Przerwa techniczna nie jest Awarią.
 3. Usługodawca zobowiązuję się z wyprzedzeniem poinformować Usługobiorcę o planowanych przerwach w świadczeniu usługi, w związku z potrzeba przeprowadzenia przerw technicznych.
 4. Dla każdego konta co 24 h robiona jest kopia zapasowa. Usługobiorcy przysługuje dostęp do ostatniej kopii zapasowej, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania do Usługodawcy poprzez Panel Klienta zakładka zgłoszenia techniczne.
 5. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa.
 6. Usługodawca nie kontroluje treści przesyłanych, przechowywanych, udostępnianych przez Usługobiorcę, ani prowadzonej przez niego działalności.

§ 6 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazywane, przechowywane ani udostępniane przez Usługobiorcę.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści dostarczanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Usługobiorcę lub działalności z nimi związanej, Usługodawca uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, o których mowa w ust. 2.
 4. W przypadku naruszenia regulaminu Usługodawca, poprzez email wezwie Usługobiorcę do zaprzestania działań naruszających regulamin.
 5. Usługodawca natychmiastowo zablokuje świadczoną usługę, w przypadku, gdy działania Usługobiorcy powodują nieprawidłowe działanie serwera. Usługa zostanie wznowiona po rozwiązaniu problemu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Usługobiorcy w wyniku zablokowania usługi, o którym mowa w ust. 5

§ 7 Obowiązki Usługobiorcy

 1. 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.
 2. 2. Usługobiorca niezwłocznie powiadomi Usługodawcę o zmianie danych kontaktowych.
 3. 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z prawem, w szczególności do nie dostarczania, przechowywania ani udostępniania treści o charakterze bezprawnym.
 4. 4. Zabronione jest:
  1) Przechowywanie na serwerze plików, które mogą negatywnie działać na serwer lub nadmiernie go obciążać,
  2) Ingerowanie w oprogramowanie dostarczone przez Usługodawcę,
  3) Uruchamianie usług do strumieniowego przesyłania danych.
  4) Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji opogramowania i skryptów, do najnowszej wersji.
  5) Usługobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania haseł dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom trzecim.
  6) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek nie dopełnienia obowiązków, o którym mowa w ust. 5 i 6.
  7) Zakazane jest wysyłanie niezamówionej informacji handlowej, a także rozsyłanie SPAMu i korespondencji masowej.

§ 8Pomoc Techniczna

Usługodawca zapewnia pomoc techniczną związaną ze świadczonymi usługami. Pomoc techniczna jest dostępna dla Usługobiorców:

 1. Poprzez email: umia@umia.pl.
 2. Poprzez panel klienta, zakładka zgłoszenia techniczne.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamację:
 2. 1) Pocztą elektroniczną na adres email: umia@umia.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane określające Usługobiorcę, reklamowaną usługę, uzasadnienie jej wniesienia oraz żądanie wobec Usługodawcy.
 4. Usługodawca rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację, w formie elektronicznej, w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest konsument, nie stosuje się postanowień zawartych w § 2 ust. 5, § 3 ust. 4, § 4 ust. 4 i 6, § 6 ust. 5 i 6, § 7 ust. 2, § 7 ust. 7, §10 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawę dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza możliwości stosowania regulaminów szczegółowych, określających zasady korzystania z innych usług.

Regulamin z dnia 08.08.2014

Copyright © 2010 - 2024 - umia.pl - Wszelkie prawa zastrzezone.